Soybean

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
लासलगाव – विंचूर 3000 4999 4800
जळगाव 4900 4925 4925
छत्रपती संभाजीनगर 4700 4700 4700
माजलगाव 4000 4941 4800
राहूरी -वांबोरी 4700 4700 4700
कारंजा 4725 5000 4850
श्रीगोंदा 5000 5000 5000
तुळजापूर 4900 5000 4950
राहता 4818 4871 4850
सोलापूर 4355 5000 4895
अमरावती 4700 4972 4836
हिंगोली 4800 5120 4960
कोपरगाव 4201 4888 4760
मेहकर 4300 5000 4750
लातूर 4700 5161 5000
जालना 4200 5000 4950
अकोला 3650 5000 4400
यवतमाळ 4300 4925 4612
आर्वी 4300 4860 4600
हिंगणघाट 4300 5065 4650
बीड 4600 4951 4826
वाशीम 4567 5120 5000
वाशीम – अनसींग 4850 5000 4900
वर्धा 4710 4860 4800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू 4900 5100 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका 4750 4850 4800
मलकापूर 4000 4790 4670
गेवराई 4650 4901 4800
देउळगाव राजा 4000 4900 4700
वरोरा 4400 4800 4600
नांदगाव 4818 4901 4855
तासगाव 5260 5540 5370
गंगापूर 4300 4510 4388
आंबेजोबाई 4700 5000 4900
अहमहपूर 4900 5140 5020
औसा 4700 5127 5022
औराद शहाजानी 5000 5110 5055
बसमत 4750 4750 4750
सेनगाव 3900 4800 4400
उमरखेड 5000 5200 5100
राजूरा 4600 4790 4750
काटोल 3900 4879 4450